Fűzfősuli
Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
honlapja
8184 Balatonfűzfő, Irinyi u. 2.
Telefon: 88/586-090, Fax: 88/586-191
Fűzfősuli
Nyelv:
főmenü
az iskola
tartalom
 
 


Tanárasszisztens program az Irinyi iskolában

Iskolánk idén benyújtott tanárasszisztensi pályázatának megvalósulására jelentkező hiányában sajnos nem került sor, de a megfelelően elkészített pályázati anyag biztos jelentkezőt ígér a jövőben! Várjuk a külföldi tanárasszisztenst, aki segíti az iskola tanulóit, pedagógusait, hogy elsajátíthassák egy másik ország kultúráját, szokásait, nyelvét. 



Legújabb projektünkről


Iskolánk a tavalyi évben 25.000.000.-Ft-ot nyert a TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) keretében kiírt a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő-hozzáférés innovatív intézményekben című 3.1.4. pályázaton.
A projektnyitó konferenciára, amelyen a meghívott vendégeken kívül részt vettek intézményünk tanárai és a DÖK-képviselői, 2009.09.21-én került sor a Bozay-teremben. A megjelenteket Majorné Kiss Zsuzsanna polgármester köszöntötte, majd átnyújtotta Bandiné Liszt Amália igazgatónőnek a sikeres pályázatot igazoló projekt-táblát.
A polgármesteri köszöntőt követően Nagyné Láng Judit közoktatási szakértő tartott előadást a kompetencia alapú oktatás jellemzőiről, bevezetésének eddigi tapasztalatairól, illetve Bandiné Liszt Amália tájékoztatta a résztvevőket a projekthez kapcsolódó intézményi innovációról. A megnyitó programjának második felében szekcióülésekre került sor, melyek keretében kompetencia-területi mentorok nyújtottak segítséget a szakmai munkához.
A továbbiakban a pedagógusok az újszerű tanulásszervezési eljárásokat általános módszertani képzéseken sajátítják el. A szükséges tankönyvek, programcsomagok, a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez szükséges eszközök, digitális tartalmak, oktatási szoftverek, segédletek a pályázat finanszírozásával kerülnek beszerzésre, s ezeket a program részeként ingyen használhatják a tanulók, s tanárok egyaránt.

Segesdi Fanny 8.b, Balázs Regina 7.a

A program jellemzői:
Ez egy gyermekbarát program. Ez azt jelenti, hogy a program alkotói a kisiskolások nevelésének legkiválóbb hagyományait megőrizve és továbbfejlesztve, az alternatív pedagógiák jól bevált gyakorlati tapasztalatait felhasználva olyan utat kerestek, amely során eredményesen lehet fejleszteni az iskolások kommunikációs kultúráját, szövegértését, szövegalkotását.
Óriási előnye, hogy a fejlesztési feladatokat, illetve azok megvalósulását nem tanévekben, hanem folyamatokban jelöli meg. Ezzel reális esélyt teremt a tanulók kulturális, képességbeli és tanulási különbözőségének kezeléséhez. A diákok fejlesztésére, a tapasztalatszerzésre alapuló megismerést alkalmazza, vagyis minél több dologgal ismerkedjen meg, a látottakat, tapasztaltakat rendszerezni, alkalmazni tudja a mindennapi életben. Ehhez olyan tanulási módszereket használ, mint a csoportmunka, vagy a párokban tanulás. Az egymástól szerzett tudás mély és tartós, közel kétszer tartósabban marad meg az emlékezetben, mint amikor a tanár kérdezi az osztályt, és a gyerek válaszol. Megtanulják, hogy mindenki felelős a saját munkájáért, a csoportja teljesítményéért. Megtanulják, hogy csak akkor lehetnek sikeresek, ha a többiek is azok.
A diákok továbbhaladása saját fejlődési ívük mentén folyamatos, így a teljesítés a tanuló személyiség fejlődésének a belső feltételeitől függően egyéni meghatározottságú. Ezért az 1-6. évfolyamot tekintjük egy szakasznak.
A TÁMOP 3.1.4. projekt bevezetése és megvalósulása intézményünkben a 2009/10-es tanévben történik, és fenntartása 5 éves időtartamra szól.

Marton Béláné


Az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a HEFOP (Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program) 3. 1. 3. alprogram keretében a 2007/2008-as tanévben hat kompetencia területen modulrendszerű oktatási program került bevezetésre. 
A program célja a befogadó iskolarendszer és pedagógiai környezet kialakítása. Ennek keretei között megkezdődött a tényleges együttnevelés támogatása, a különböző hátérrel rendelkező gyerekek egy csoportban való nevelése.
Iskolánk alapvető célja, a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében indult meg a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. A bevezetés további célja, hogy az infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsoljuk a szükséges (szakmai, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.
Ennek a programnak a folytatásaként került kiírásra a TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő-hozzáférés Innovatív intézményekben című 3. 1. 4. pályázat, melyet sikeresen nyújtottunk be. A megpályázott teljes összeget, 25.000.000.- Ft-ot nyertünk.
A fenti projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.
A pályázatban implementációs és innovációs tevékenységek megvalósítására kerül sor. A projekt meghatározó elemei a kulcskompetencia területek (szövegértés-szövegalkotás, matematika, idegen nyelvi, szociális, életviteli-és környezeti, életpálya-építés) fejlesztése, újszerű tanulásszervezési eljárások (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, 3 hetes projekt) alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése és adaptációja. Ezen tevékenységek a tanévet átívelően teljes tanórai lefedettséget biztosítanak. Szerepel még a megvalósításban tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban, valamint műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. A jelenkor elvárásainak megfelelően kulcsfontosságú szerepet kapnak a digitális tartalmak, a taneszközök oktatási gyakorlatban való használata és a digitális készségek fejlesztése.
A pedagógusok az újszerű tanulásszervezési eljárásokat általános pedagógiai módszertani képzéseken sajátítják el, melyek az iskolai innováció kivitelezésének alappillérei.
A projekthez szükséges tankönyvek, programcsomagok, a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez eszközök, digitális tartalmak, oktatási szoftverek, segédletek is e pályázat finanszírozásával kerülnek beszerzésre, melyeket a program részeként ingyen használhatnak a tanulók, tanárok egyaránt.
A TÁMOP 3. 1. 4 projekt bevezetése és megvalósulása intézményünkben a 2009/2010-es tanévben történik, eredményeinek fenntartása 5 éves időtartamra szól.
A pályázat kiegészítéseként csatlakoztunk a TIOP 1. 1. 1. konstrukcióhoz a tanulói laptop-program megvalósítására. A projekt célja, hogy biztosítsa azokat az informatikai eszközöket, amelyek szükségesek az információs-kommunikációs-technológiák eszközeivel támogatott tanórák és oktatás szervezéséhez, illetve, hogy közvetlenül hozzájáruljanak a digitális írásbeliség elterjesztéséhez. Ez a projekt lehetőséget biztosít eszközök (tanulói laptopok, szerver, és az ezekhez kapcsolódó eszközök) beszerzésére. A pályázat még az elbírálás időszakában tart, bízunk a sikeres döntésben, mivel a laptop-programba iskolánkból több tanulócsoport bevonását tervezzük.



Gulyásné Szántai Ildikó
projektmenedzser

 

 


Támogatónk:

Köszönjük a támogatást!






balatonfűzfő.hu



papkeszi.hu



Pályázatok




Új Széchenyi terv

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség


Szivárvány óvoda



hefop.hu



esza.hu
ESZA Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45.


OKM



Pályázatok



Tempus



NUSI



MLSZ



MVLSZ



Kérjük támogassa
iskolánkat adójának 1%-ával!

Adószám:
18915631-1-19

Köszönjük!




 

Created by ScarabeusLab.com